گاتر رمپ

انواع گاتر رمپ با گاتر رمپ پروفیلی معرفی می شود. گاترهایی که در رمپ ورودی پارکینگ ساختمان ها و یا پارکینگ ساختمان کار می شوند، بهتر است به علت تردد ماشین مقاومت بالاتری داشته باشد.

ماشین ها در شیب هستن فشاره زیادی به گاتر رمپ وارد می شود.گاتر رمپ برای مقاومت بیشتر از ورق 3میلی متر و پروفیل 10 یا20 و… استفاده می شود.